Om Kennel Harrysmindes

Logslund Flicka aka SIF her er hun 7 uger gammel

Logslund Flicka aka SIF her er hun 7 uger gammel

Jeg har i 2014 erhvervet min første GDH Logslund Flicka, kaldet SIF fra Kennel Logslund v/Tina Nielsen og er faldet total for denne skønne race.

I 2015 deltog jeg på 1. udstilling, havde ingen erfaring med udstilling og havde ikke trænet, "hvor svært kan det være at løbe en runde med en hund i snor..." Svært... og hunden syntes heller ikke om alt det "gramseri" - Leo overtog linen og vi har siden trænet fast hos Kirsten Pedersen i "Rød stue" - Med træning kommer der resultater og ved vores 1. Internationale hundeudstilling i 2016 stod vi mod al forventning BIM med Logslund Flicka aka SIF, mange udstillinger senere med både gode og mindre gode resultater, tog jeg i 2018 DKK´s opdrætter uddannelse og SIF fik d. 29/4-18 sit 1. kuld hvalpe.

About Kennel Harrysmindes

Logslund Flicka aka SIF - 7 weeks old.

Logslund Flicka aka SIF - 7 weeks old.


In 2014 I acquired my first GDH Logslund Flicka, called SIF from Kennel Logslund v / Tina Nielsen and has fallen total for this beautiful race.

In 2015, I participated in the 1st exhibition, had no experience with the exhibition and had not trained, "how hard can it be to run a round with a dog on a leash ..." Very ... and the dog did not like the judge touching her whole body - Leo took over the line and we have since trained at Kirsten Pedersen in Nim city - With training comes results and at our 1st International dog show in 2016 we stood against all expectations BOS with Logslund Flicka aka SIF, many exhibitions later with both good and less good results, I took in DKK 2018 breeder's education and SIF got 29 / 4-18 his 1st litter puppies.

Avl af racen Gammel Dansk Hønsehund.

Avl af racen Gammel Dansk Hønsehund.
Den gamle danske hønsehund var digterpræsten Steen Steensen Blichers tro følgesvend på jagtture i det jyske hedelandskab. Racen kan føres tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, og den placerer sig dermed blandt Europas ældste hunderacer. Racen er den eneste anerkendte, originale danske, stående jagthund.
Det var en hundeopkøber, Morten Bak, fra Glenstrup Sogn mellem Randers og Hobro, der skabte racen. Han parrede omkring 1710 jyske gårdhunde med udenlandske racer, sandsynligvis spanske pointere og spansk-portugisiske kærrehunde, som han havde købt af sigøjnerne. Hundene kaldtes i første omgang Bakhunde, senere danske hønsehunde, før de fik deres nuværende navn. Efter et større avlsarbejde kom seks hønsehunde til Orebygård på Lolland, hvorfra avlen spredtes til andre af landets godser, og hvorfra Blicher i øvrigt også hentede sine danske hønsehunde.
Racen gik efterhånden på retur, fordi jagtmetoderne skiftede, og godserne udskiftede den danske hønsehund med hurtigere, engelske racer. Omkring 1915 var racen derfor i overhængende fare for at uddø.
Under 2. verdenskrig, hvor de nationale følelser vaktes i befolkningen, kom der imidlertid atter interesse for den danske hønsehund. Et omfattende opsporingsarbejde blev iværksat, da der fandtes et par ægte, danske hønsehunde hos familien Bansen på Ærø. Christian Bansen og senere Johannes Matzen fra Nysted, der var efterkommer af Morten Bak, påbegyndte da et større ophjælpningsprojekt. Den 1. maj 1947 stiftedes Klubben for Den Gamle Danske Hønsehunderace i Danmark med Christian Bansen som formand.
Inden for de senere år har hønsehunden imidlertid atter opnået stor udbredelse. Renæssancen skyldes især den populære tv-journalist, Poul Thomsens hønsehund, Balder, der blev berømt gennem sin stilfærdige medvirken i Dus med dyrene og Julekalenderen.

Balder og Poul Thomsen

Balder og Poul Thomsen

Breeding of the breed Old Danish Pointer

Balder - Old Danish Pointer and his

Balder - Old Danish Pointer and his "dad" Poul Thomsen


The Old Danish Pointer dog was the poet priest Steen Steensen Blicher's faithful companion on hunting trips in the heath landscape of Jutland. The breed can be traced back to the beginning of the 18th century, thus placing itself among Europe's oldest dog breeds. The breed is the only recognized, original Danish, standing hunting dog.
It was a dog buyer, Morten Bak, from Glenstrup Parish between Randers and Hobro, who created the breed. He paired around 1710 Jutland farm dogs with foreign breeds, probably Spanish pointers and Spanish-Portuguese dachshunds he had bought from the gypsies. The dogs were initially called Bakhunde, later Danish Pointer, before they got their current name. After a major breeding work, six Pointer dogs came to Orebygård in Lolland, from where the breeding spread to other of the country's estates, and from which Blicher also collected his Danish chicken dogs.
The breed gradually returned because hunting methods changed, and the estates replaced the Danish Pointer dog with faster, English breeds. Around 1915, the breed was therefore in imminent danger of extinction.
During World War II, where the national emotions are guarded in the population, however, there was once again interest in the Danish pointer dog. An extensive investigation was initiated when there were a couple of genuine Danish pointer dogs at the Bansen family on Ærø. Christian Bansen and later Johannes Matzen from Nysted, who was descendant of Morten Bak, then started a major relief project. On May 1, 1947, the Club of the Old Danish pointer Dog Breed in Denmark was founded with Christian Bansen as chairman.
In recent years, however, the Old Danish Pointer has again gained widespread use. The Renaissance is mainly due to the popular television journalist, Poul Thomsen's Old Danish Pointer, Balder, who became famous through his quiet participation in "Dus med dyrene"  and the Christmas calendar, "Jul i Gammelby"

GAMMEL DANSK HØNSEHUND

Wiktor

Wiktor

MENTALITET

Den er generelt behersket og ligevægtig. Rolig og stilfærdig i familien, overbærende og tålmodig over for familiens børn og omgængelig i forhold til fremmede og andre hunde. Dens tiltalende væsen gør den velegnet som familiehund - dog helst hos aktive mennesker med interesse for og lyst til at færdes meget i naturen.

BEHOV

Den har brug for masser af fysisk motion, hvor den både får mulighed for at bevæge sig frit, bruge sin fine lugtesans og apportere. Nær menneskelig kontakt er også vigtigt for dens trivsel.

AKTIVITETSNIVEAU OG HANDLERADIUS

Under jagten arbejder den selvstændigt, men bevarer altid kontakten med jægeren og løser sin opgave som stående hønsehund uden at skabe unødig uro i terrænet. Den er sjældent tilbøjelig til at gå sine egne veje.

PELS OG PLEJE

Den korte og tætte pels føles glat og blød. Den beskytter ikke meget mod vejrliget, men hunden er robust og ikke kuldskær. Løse hår og støv fjernes let med en gummibørste eller et fugtigt vaskeskind. Gør det dagligt, ellers ses navnlig de hvide hår tydeligt på møbler og tæpper.

TIPS OG TRICKS TIL INDLÆRING OG HÅNDTERING

Den er opmærksom, lærevillig og glad for at samarbejde. Den hurtigste og mest holdbare indlæring får man, når træningen gennemføres med hensynsfuld, venlig og motiverende konsekvens. Beløn hurtigt og varieret og skift ofte træningsmiljø.

HØJDE

Hanner 54-60 cm. Tæver 50-56 cm.

VÆGT

26-35 kg.

FARVER

Hvid med brune aftegninger, som enten er store og få eller mange små pletter.

OPRINDELSE

Nordens eneste stående jagthunderace opstod tidligt i 1700-tallet ved krydsning af omrejsende tateres hunde med lokale gårdhunde. Taterhundene, der formentlig havde et væsentligt islæt af spanske pointere, var kraftige og blev foruden til jagt brugt som træk- og lastdyr. Gårdhundene var støvere af type som forfaderen til blodhund. Racens gode næse og evnen til at holde kontakt med jægeren gjorde den i 1800-tallet til Danmarks mest anvendte jagthund, og den er stadig populær herhjemme.

HJEMLAND

Danmark.

INTERNATIONALT RACENAVN

Gammel dansk hønsehund.

OLD DANISH POINTER

Harrysmindes Andi aka Freddy

Harrysmindes Andi aka Freddy

MENTALITY
It is generally restrained and balanced. Quiet and quiet in the family, indulgent and patient with family children and sociable with strangers and other dogs. Its appealing creature makes it suitable as a family dog ​​- though preferably in active people with an interest in and desire to move a lot in nature.
NEED
It needs lots of physical exercise, where it both gets the opportunity to move freely, use its fine sense of smell and retrieve. Near human contact is also important for its well-being.
ACTIVITY LEVEL AND TRADE ADDRESS
During the hunt, it works independently, but always maintains contact with the hunter and solves its task as standing chicken dog without creating unnecessary turmoil in the terrain. It rarely tends to go its own way.
COAT AND CARE
The short and dense coat feels smooth and soft. It does not protect much from the weather, but the dog is robust and not cold. Loose hair and dust are easily removed with a rubber brush or a damp wash skin. Do it daily, otherwise the white hair is clearly seen on furniture and rugs.

TIPS AND TRICKS FOR LEARNING AND HANDLING
It is attentive, instructive and happy to cooperate. You get the fastest and most durable learning you get when the training is carried out with considerate, friendly and motivating consequences. Reward quickly and varied and often change training environment.
HEIGHT
Males 54-60 cm. Bitches 50-56 cm.
WEIGHT
26-35 kg.
COLORS
White with brown markings, which are either large or few or many small spots.
ORIGIN
The Nordic countries' only standing hunting dog breed originated early in the 1700s when crossing traveling dogs with local farm dogs. The tater dogs, who probably had a significant touch of Spanish pointers, were powerful and, in addition to hunting, used as draft and cargo animals. The farm dogs were dusters of the type that the ancestor of a blood dog. The breed's good nose and the ability to keep in touch with the hunter made it in the 19th century to Denmark's most used hunting dog, and it is still popular in Denmark.
HOME COUNTRY
Denmark.
INTERNATIONAL RACENAME
Old Danish Pointer.

Del siden