NEI'S ZEUS AF ERIKSBORG

FØDT 2022 I SVERIGE

Vores nye håb for en for fremtiden avlshan, Zeus er født i Sverige, kommer fra samme opdrætter som vores afdøde Wiktor (se mere her under) - Zeus´s mormor Flade Revdal Katja er parret her hos os og det er Wiktor som er morfar til Zeus.

Vi har ikke mødt Zeus´s mor Nei's Zegra Af Harrysminde, men har godt kenskab til en helbror (fra et tidligere kuld) Nei's Tex Af Ängsö aka Dalton som kom til DK i starten af 2017 og som vi havde den fornøjelse at have med de første år på udstillinger i ind og udland  - Zegra aka Kajsa er avlsgodkendt med excellent.                     

Far til Zeus er Ahm-hansen´s Eros som er udstillet en gang og modtaget excellent, han har været på markprøver dog uden at opnå præmiering, men er i dag aktiv på jagt i Sverige

Zeus er født 18/4-22

Zeus er PRA bære - HD RØNTGEN STATUS FRA APRIL 2024 - B PÅ BEGGE HOFTER

**Our new hope for a future breeding male, Zeus was born in Sweden, comes from the same breeder as our deceased Wiktor (see more below) - Zeus's grandmother Flade Revdal Katja is mated here with us and it is Wiktor who is the grandfather of Zeus.

We have not met Zeus's mother Nei's Zegra Af Harrysminde, but have good knowledge of a full brother (from a previous litter) Nei's Tex Af Ängsö aka Dalton who came to DK in the beginning of 2017 and who we had the pleasure to have with the first year at shows at home and abroad. Zegra aka Kajsa is breeding approved with excellent.

The father of Zeus is Ahm-hansen´s Eros who has been at show once and received excellent, he has been on field trials but without achieving an award, but is today active in hunting in Sweden

Zeus was born 18 / 4-22

ZEUS STAMTAVLE

 pedigree

Billeder fra april 2024

Foto fra Knæk Cancer  2024

ZEUS NOVEMBER 2023

Zeus - August 2023

ZEUS JUNI 2023

ZEUS - 22 APRIL 2023

GDH Weekend i Tinlev 27/8-22

Zeus var rundt på forskellige workshops, ved vandet tænkte vi at få dyppet poter ville være fint, vi fik at se Zeus ikke er bange for vandet, her er det 3 gang hjælpehunde Cooper hentet dummy og Zeus er med 18 uger gammel
**Zeus was around the workshops, by the water we thought getting his paws dipped would be nice, we got to see Zeus is not afraid of the water, this is the 3rd time assistance dogs Cooper picked up the dummy and Zeus is with 18 weeks old

**************************************************

NEI'S WIKTOR AF GIRESTA

FØDT 15/12-2013 DØD 15/2-2022

Wiktor lever ikke mere - Han sov ind efter operation d. 15/2 -22

Vi takker for alle de oplevelser vi har haft med han de 4 år han har været hos os - Vi glæder os over han har sat et positiv præg på avl af vores race og at han fremover vil og er morfar/farfar og oldefar til flere skønne hvalpe

**Wiktor is no longer alive

- He slept in after the operation on 15/2 -2022

We thank you for all the experiences we have had with him the 4 years he has been with us - We are pleased he has left a positive mark on the breeding of our breed and that he will in future be and is grandfather / great-grandfather of several beautiful puppies

Nei´s Wiktor Af Giresta

SEVCH - DKV18 - DKK18 - DEH-SGDO19 - CIE -KBHV21 - NORDV21 - DEROSG21

Wiktor er født d. 15/12 2013, opvokset i Sverige hos Kennel Nei, v/ Jesper og Anna-Lena Nei. Wiktor er svensk vildspors champion (SE VCH) og er brugt på almen jagt.

Wiktor er avls godkendt i Sverige, men GDH Sverige og GDH DK ikke har samme regler for avl, så derfor var der et par ting der skulle på plads hvis der skulle være mulighed for at få Basis+ stambog på hvalpe født i DK, det tog sin tid og derfor har vores 1. kuld ikke Basis+ stambog.

Wiktor skulle bestå en jagtlig vurdering da et resultat som SEVCH ikke i DK er gældende som en "jagt prøve" d. 3/2 2018 bestod Wiktor  - Resultatet kan læses længere nede på siden.

Siden efteråret 2018 er flere af de nordiske prøver hvor der skydes over hund blevet godkendt som "jagtlig vurdering" i GDH DK, bla. SE VCH

Wiktor begyndte straks på ringtræning da han kom til DK, han er ikke udstillet meget i Sverige og var ikke tryk ved denne "leg" da vi fik ham, vi har haft ham med på Internationale udstillinger i DK og i Holland med super resultater

Sverige 2015: Godkendt Championat SE VCH

Danmark 2018: 2 x BIR, 2 x BIM, 11 x Excellent, 8 x med CK, 1 x R.NCAC, 4 x CACIB, 1 x R.CACIB - Dansk Vinder 2018 - DKK Race vinder 2018 - På kun 13 udstillinger i DK

Holland 2018: BOB, vinder Holland CUP, 2 x Excellent, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x R.CAC og 1 x R.CACIB.

Resultater fra 2019 og 2020 se mere under resultater

Juni 2020 - Tildelt titlen International Udstillings Champion

Stamtavle m.m.

Wiktor:

HD: A

AD: Ej kendt

PRA: Bære

Højde: 58 cm

Brystmål 78 cm

Mor

Nei's Wilda Af Stoklund

S48753/2009   

Far

SEVCH

Nei's Niels Af Rexbo

SE38550/2011     HD:A   

Jagtlig vurdering resultat

Jagtlig vurdering:

Den 3. februar 2018 har klubben for Gamle Danske Hønsehunde, jagtlig vurderet nedenstående hund.


SE14878/2014 Nei's Wiktor Af Giresta på arealer omkring Logslundsvej 8,
Wiktor slippes på brak/stub i passende vind. Wiktor har nogle fine slag i vinden. Wiktor prøves i ca. 15 min og bevarer indtrykket. Wiktor er rolig under og efter skud
SE14878/2014 Nei's Wiktor Af Giresta er godkendt.


Den jagtlige vurdering er foretaget af:
Karsten Nygaard og René Hansen

Nei´s Wiktor Af Giresta - Historien

Wiktor, sommer 2018

Wiktor, sommer 2018

Wiktor er født d. 15/12 2013, opvokset i Sverige hos Kennel Nei v/ Jesper og Anna-Lena Nei. Wiktor er svensk vildspors champion (SE VCH) og er brugt på almen jagt.

Kort historie om hvordan Wiktor kom til DK og blev her.

Kennel Logslund, avler af SIF, købte i 2016 en hvalp hos Jesper og Anna-Lena, Nei´s Tex Af Ängsö aka Dalton, efter "mødet" med Dalton, set og mærket det væsen og temperament som han har, set på stamtavlen at dette er ny blod til avlen af GDH i DK, var det meget oplagt at høre om det kunne lade sig gøre at parre vores SIF med Wiktor, meget snak og skriveri sammen endte med at vi skulle møde og hilse på Jesper og Wiktor til den internationale hundeudstilling MYDOG 2018 i Gøteborg. Omkring en ½ time efter vi havde mødt Jesper fik vi overdraget Wiktor med ordene, "I kan jo lige så godt tage ham med hjem nu, så er han der når hun kommer i løb" som sagt så gjort, Wiktor har det bedste sind, vi kom hurtigt til at holde utroligt meget af ham og kort efter han kom til vores gård løb han frit omkring sammen med SIF, ham kunne vi jo umuligt sende retur til Sverige...Vi fik gang i "forhandlingen" med Jesper og en aftale kom i stand så jeg i dag er ejer af Wiktor.

Nei´s Wiktor Af Giresta

Wiktor was born December 15, 2013, raised in Sweden with Kennel Nei, v / Jesper and Anna-Lena Nei. Wiktor is Swedish wild-track champion (SE VCH) and is used for general hunting.

Wiktor is breeding approved in Sweden, GDH Sweden and GDH DK do not have the same rules for breeding, so therefore there were a few things that should be in place if there should be the possibility to get Basis + studbook on puppies born in DK, it took time and therefore our 1st litter does not have Basic + pedigree.

Wiktor should pass a hunting assessment, a result SE VCH does not apply in DK as a "hunting test" on 3/28/08 Wiktor passed - The result can be read further down the page.

Since autumn 2018, several of the Nordic hunting trials where shots are triggered are approved as "hunting assessment" in GDH DK, among other. SE VCH

Wiktor immediately started ring training when he came to DK, he is not exhibited much in Sweden and he was not pressured by this "play" when we got him.
We participated in International exhibitions in DK and in Holland with super results

Sweden 2015: Approved Champion SE VCH

Denmark 2018: 2 x BOB, 2 x BOS, 11 x Excellent, 8 x with CK, 1 x R.NCAC, 4 x CACIB, 1 x R.CACIB - Danish winner 2018 - DKK Race winner 2018 - At only 13 exhibitions in DK

Netherlands 2018: BOB, wins Netherlands CUP, 2 x Excellent, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x R.CAC and 1 x R.CACIB. Missing 1 foreign CACIB he is International Show Champion.

Results from 2019 and 2020 look more at results

June 2020 - Awarded the title of International Show Champion

Pedigree etc.

Dad

SEVCH Nei's Niels Af Rexbo  SE38550/2011     HD:A

Mom

Nei's Wilda Af Stoklund  S48753/2009

Wiktor as puppy

Wiktor as puppy

Wiktor:

HD: A

AD: Not known

PRA: Carry

Height: 58 cm

Breast size 78 cm

Hunting test results

Wiktor - test 2018

Wiktor - test 2018

On 3 February 2018 the Club for Old Danish Pointing Dogs.


SE14878 / 2014 Nei's Wiktor Af Giresta on land around Logslundsvej 8,
Wiktor released on set / stub in suitable wind. Wiktor has some nice blows in the wind. Wiktor is tested for approx. 15 minutes and retain the impression. Wiktor is calm during and after shots
SE14878 / 2014 No's Wiktor Af Giresta is approved.

Nei´s Wiktor Af Giresta - The story

Wiktor in Sweden

Wiktor in Sweden

Wiktor was born December 15, 2013, raised in Sweden with Kennel Nei v / Jesper and Anna-Lena Nei. Wiktor is Swedish wild-track champion (SE VCH) and is used for general hunting.

Brief history of how Wiktor came to DK and stayed here.

Kennel Logslund, breeder of SIF, they bought in 2016 a puppy from Jesper and Anna-Lena, Nei's Tex By Ängsö aka Dalton, after the "meeting" with Dalton, seen and felt the creature and temperament he has, seen on the pedigree this is new blood for the breeding of GDH in DK, it was very obvious to hear if it was possible to mate our SIF with Wiktor, much talk and writing together ended up having to meet Jesper and Wiktor at the international dog show MYDOG 2018 in Gothenburg. About ½ hour after we had met Jesper we were handed over Wiktor with the words, "You might as well take him home now, then he is there when she comes in maturity" as said so done, Wiktor has the best mind, we quickly got to love him a lot and shortly after he came to our farm he ran freely together with SIF, we could not possibly send back to Sweden ... We got started in the "negotiation" with Jesper and i got An agreement so I am today the owner of Wiktor.

Del siden